07 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2018-ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು

You may also like...