ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು – ಕನ್ನಡ

ಜನವರಿ – 2019

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2018

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನವೆ0ಬರ್ – 2018

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2018

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ – 2018

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್- 2018

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಜೂಲೈ – 2018 

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಜೂನ್ – 2018 

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮೇ- 2018 

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ – 2018 

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಮಾರ್ಚ್ – 2018 

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಫೆಬ್ರುವರಿ – 2018

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

error: Content is protected !!