ತಿಂಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ PDF ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ PDF
ಫೆಬ್ರವರಿ -2018 Download PDF Here
ಮಾರ್ಚ್-2018 Download PDF Here
ಏಪ್ರಿಲ್-2018 Download PDF Here
ಮೇ-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ಜೂನ್-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ಜೂಲೈ-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ಆಗಸ್ಟ್-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ನವೆಂಬರ್-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 Download PDF Here Download PDF Here
ತಿಂಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ PDF / ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ PDF
ಫೆಬ್ರವರಿ -2018 Magazine

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ PDF ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್-2018 Magazine

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ PDF ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಏಪ್ರಿಲ್-2018 Magazine

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ PDF ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಮೇ-2018 Magazine

Questions
ಜೂನ್-2018 Magazine

Questions
ಜೂಲೈ-2018 Magazine

Questions
ಆಗಸ್ಟ್-2018 Magazine

Questions
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2018 Magazine

Questions
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2018 Magazine

Questions
ನವೆಂಬರ್-2018 Magazine

Questions
ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 Magazine

Questions

LOOKING FOR KAS, PSI, KPSC, BANKING & SSC EXAM
PREPARATION IN BANGALORE ?

LOOKING FOR KAS, PSI, KPSC, BANKING & SSC EXAM PREPARATION IN BANGALORE ?

Contact Us Now